پنج شنبه, 18 خرداد 1402
فرم استخدام شروانی سازه
 1. نام(*)
  ورودی نامعتبر
 2. نام خانوادگی(*)
  ورودی نامعتبر
 3. ارسال عکس(*)
  ورودی نامعتبر
 4. نام پدر(*)
  ورودی نامعتبر
 5. محل تولد(*)
  ورودی نامعتبر
 6. تاریخ تولد(*)
  ورودی نامعتبر
 7. وضعیت تاهل(*)
  ورودی نامعتبر
 8. تعداد افراد تحت تکفل
  ورودی نامعتبر
 9. آدرس محل سکونت
  ورودی نامعتبر
 10. تلفن با کد مربوطه(*)
  ورودی نامعتبر
 11. همراه(*)
  ورودی نامعتبر
 12. پست الکترونیک
  ورودی نامعتبر
 13. آخرین مقطع تحصیلات(*)
  ورودی نامعتبر
 14. رشته و گرایش تحصیلی متوسطه
  ورودی نامعتبر
 15. رشته و گرایش تحصیلی مقطع کاردانی
  ورودی نامعتبر
 16. رشته و گرایش تحصیلی مقطع کارشناسی
  ورودی نامعتبر
 17. رشته و گرایش تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد
  ورودی نامعتبر
 18. رشته و گرایش تحصیلی دکتری
  ورودی نامعتبر
 19. نام دانشگاه یا موسسه به ترتیب اخذ مردک
  ورودی نامعتبر
 20. شروع تحصیلات
  ورودی نامعتبر
 21. پایان تحصیلات
  ورودی نامعتبر
 22. آیا دوره های آموزشی رسمی را گذرانیده اید ؟
  ورودی نامعتبر
 23. توضیح دوره های طی شده
  ورودی نامعتبر
 24. توضیح نرم افزارهای مرتبط ( توضیح کامل )
  ورودی نامعتبر
 25. سوابق
  ورودی نامعتبر
 26. سوابق کار
 27. از تاریخ
  ورودی نامعتبر
 28. تا تاریخ
  ورودی نامعتبر
 29. نام کارفرما
  ورودی نامعتبر
 30. عنوان شغلی
  ورودی نامعتبر
 31. سایر توضیحات
  ورودی نامعتبر
 32. از تاریخ
  ورودی نامعتبر
 33. تا تاریخ
  ورودی نامعتبر
 34. نام کارفرما
  ورودی نامعتبر
 35. عنوان شغلی
  ورودی نامعتبر
 36. سایر توضیحات
  ورودی نامعتبر
 37. از تاریخ
  ورودی نامعتبر
 38. تا تاریخ
  ورودی نامعتبر
 39. نام کارفرما
  ورودی نامعتبر
 40. عنوان شغلی
  ورودی نامعتبر
 41. سایر توضیحات
  ورودی نامعتبر
 42. از تاریخ
  ورودی نامعتبر
 43. تا تاریخ
  ورودی نامعتبر
 44. نام کارفرما
  ورودی نامعتبر
 45. عنوان شغلی
  ورودی نامعتبر
 46. سایر توضیحات
  ورودی نامعتبر
 47. از تاریخ
  ورودی نامعتبر
 48. تا تاریخ
  ورودی نامعتبر
 49. نام کارفرما
  ورودی نامعتبر
 50. عنوان شغلی
  ورودی نامعتبر
 51. سایر توضیحات
  ورودی نامعتبر
 52. از تاریخ
  ورودی نامعتبر
 53. تا تاریخ
  ورودی نامعتبر
 54. عنوان شغلی
  ورودی نامعتبر
 55. سایر توضیحات
  ورودی نامعتبر
 56. در صورت وجود سوابق کاری دیگر به طور خلاصه اشاره فرمایید
  ورودی نامعتبر
 57. شغل مورد درخواست و علاقه شما در حال حاضر چیست؟(*)
  ورودی نامعتبر
 58. آخرین حقوق و مزایای دریافتی شما به صورت خالص ماهانه چقدر بوده است؟
  ورودی نامعتبر
 59. حداقل حقوق درخواستی خود را به ریال ذکر فرمایید(*)
  ورودی نامعتبر
 60. ارسال مدارک
  ورودی نامعتبر
 61. کد امنیتی(*)
  کد امنیتی
  ورودی نامعتبر
 62. ارسال
01.png02.png03.png04.png05.png
امروز
کل بازدید
37
196872